วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

    โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน มุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม นำเทคโนโลยี ดนตรีเป็นเลิศ ฝึกนิสัยอดออมพร้อมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี มีจิตสาธารณะ สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์   :  สุนทรียภาพทางดนตรี
อัตลักษณ์   :   เป็นผู้มีความมัธยัสถ์

เป้าหมาย

1.  ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
2.  มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียนที่เอื้อประโยชน์ ต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
2.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมจัดการศึกษา โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชุมชน
4.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนประหยัดอดออมและมีสุนทรียภาพทางดนตรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้
2.  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
3.  พัฒนาการจัดการศึกษาและระบบบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ในรูปแบบSBMLD โดยนำภูมิปัญญาสู่ห้องเรียน
4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้