ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เดิมสอนในรูปโรงเรียนวัด เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2475 พระภิกษุขำ คณธสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดโคกสะท้อน เป็นผู้อุปการะ มีนักเรียน 58 คน สอนชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.4

วันที่ 15 มิถุนายน 2477 ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบล ชะมาย 1 (วัดโคกสะท้อน) และแต่งตั้งให้พระภิกษุกล่ำ โพธิพุตโต เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2477

วันที่ 12 ตุลาคม 2483 ทางราชการได้โอนโรงเรียนไปสังกัดเทศบาลตำบลปากแพรก ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 2” (วัดโคกสะท้อน) พระปลัดเที่ยว โอภาใส เจ้าอาวาสวัดโคกสะท้อน ได้มอบกุฏิ 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน ให้ทางเทศบาลดัดแปลงเป็นห้องเรียน

วันที่ 30 ธันวาคม 2486 โอนโรงเรียนคืน เป็นโรงเรียนประชาบาลอีกครั้ง ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลปากแพรก 2” (วัดโคกสะท้อน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2486

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2510 พระครูอุดมศิลาจารย์ (เย็น อินทรสุวณโณ ) เจ้าคณะอำเภอทุ่งสงและเจ้าอาวาสวัดโคกสะท้อน ได้สร้างอาคารเรียนแบบถาวรครึ่งตึกครึ่งไม้ แบบ ป.2 กว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร 2 ชั้น 12 ห้องเรียน ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2498 ใช้เงินของวัด 11,696.35 บาท เงินสมทบทางราชการ 100,000 บาท รวม 211,696.35 มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2502 โดยนายชาญ พัฒนกรด นายอำเภอทุ่งสง เป็นผู้รับมอบ ให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน” (อุดมศิลาจารย์)

วันที่ 1 เมษายน 2506 โอนไปเป็นโรงเรียนเทศบาลอีกครั้ง นายเฉลิมศักดิ์ ปาลวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2506 โดยมีนาย สมมุ่ง วิสุทธิธรรม นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับมอบ

ปีงบประมาณ 2508 เทศบาลได้ต่อเติมอาคารเรียนไปทางทิศตะวันตก 4 ห้องเรียน มีห้องน้ำ ห้องส้วม อยู่ภายใน รวมทั้งทาสีอาคาร และเพดานชั้นล่าง ของอาคารเป็นเงิน 96,000 บาท

ปีงบประมาณ 2511 เทศบาลสร้างโรงอาหาร ขนาด 5 ด 16 เมตร และห้องส้วม 4 ที่เป็นเงิน 26,500 บาท เทพื้นรอบอาคารเรียน 3,500 บาท

ปีงบประมาณ 2519 เทศบาลได้ต่อมุขกลาง 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 113,000 บาท ตรวจรับเมี่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520

ปีงบประมาณ 2520 เทศบาลได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาจากกระเบื้องซิเมนต์เป็นกระเบื้องลอดคู่ เงินงบประมาณ 60,000 บาท ตรวจรับเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520

ปีงบประมาณ 2521 เทศบาลได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นตึก 3 ชั้น 8 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องประชุมกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร เงินงบประมาณ 1,680,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ตุลาคม 2521 เสร็จเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2522 โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้น ป.1-ป.4 เป็นต้นมา

ปีการศึกษา 2517 ได้เปิดการสอนชั้น ป.1 – ป.7

ปีการศึกษา 2521 สอนชั้น ป.1-ป.6 และขณะนี้โรงเรียนเปิดตามหลักสูตร 2521 เปิดเรียน 3 ภาคเรียน

ปี พ.ศ. 2532 เทศบาลได้ปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 1 โดยยกพื้นระดับสูงจากเดิม 50 ซ.ม.

ปี พ.ศ. 2535 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน จาก 3 ภาคเรียนมาเป็น 2 ภาคเรียน

ปี พ.ศ. 2536เทศบาลได้ต่อเติมอาคารเรียน หลังที่ 3 เป็นตึก 5 ชั้น 8 ห้องเรียน ชั้นล่าง เป็นห้องเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 8 ด 16 เมตร เป็นเงินงบประมาณของเทศบาล 1,900,000 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงิน 3,100,000 บาท

ปี พ.ศ.2540 ต่อเติมโรงอาหารด้านหลังอาคารเรียน 2 และ 3 เป็นอาคารโครงเหล็ก พื้นปูกระเบื้องด้วยงบประมาณ 550,000