โครงการเข้าค่ายจริยธรรม

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน กำหนดให้มีการเข้าค่ายจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาการเปรียญธรรมวัดโคกสะท้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกพัฒนาจิต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านความมีวินัย และมีจิตสาธารณะ และเพื่อพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย เรื่องกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์