เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่าย ตชด. 427 อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัย และความสามัคคีให้กับนักเรียน