ผู้บริหาร

นางสาวเนาวรัตน์  กาญจนถึง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพินัน  รัตนสุภา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา