ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิตรา รัตนบุรี

นางสมพิศ ศิลปธนู

 

นางยุพิน  วาระเพียง

นางสาวชนากานต์   คงแก้ว