ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวณฐกร  แจ่มศรี
นางภคมน  หลิววงศ์กร นายรุ่งรดิศ  เทพมินทร์
นางสาวปิยะกุล   จันทมาศ