โครงพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จัดกิจกรรมอบรมอาชีพแก่เยาวชนในเรื่อง การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ และการแปรรูปสมุนไพร ในระหว่างวันที่1,2,8,9 กรกฎาคม 2560อ่านต่อ

1 34 35 36 37 38