ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางยุตติยา  จันทร์คง
นางพิมพิกา  ไชยศร
นางผกามาศ ดอกกฐิน