โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อฝึกอบรมนักเรียนแกนนำให้มีระเบียบวินัยในตนเอง ปลูกจิตสำนึกของเด็ก นักเรียนเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อป้องกันการแพร่ยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านการเข้ามาของยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน