ประกาศ !!

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพฤหัวสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เนื่องจากปิดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19