คณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ฝ่ายประถมศึกษา) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(ฝ่ายประถมศึกษา) นำโดย รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(ฝ่ายประถมศึกษา)และคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อศึกษาหาข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงนามMOUด้านการจัดการศึกษา ภายในโรงเรียน