คณะกรรมการนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามประเมินโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

คณะกรรมการนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมติดตามและประเมินโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในวันอังคารที่19 มกราคม 2564