โครงการเข้าค่ายจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสะท้อน

โครงการเข้าค่ายจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสะท้อน
โครงการเข้าค่ายจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกพัฒนาจิต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 82 คน