การปิดเรียนในสถานะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

****ประกาศ****
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เรื่อง การปิดเรียนในสถานะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 11/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด 19