การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดย สมศ.ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ผ่านระบบ Google meet