การทดสอบRT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่17 มีนาคม 2564

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้ดำเนินการทดสอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564