โครงการอบรม PLC

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน นำโดยนายพรชัย เกื้อภักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวเนาวรัตน์ กาญจนถึง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมการอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional learning community) โดยเรียนเชิญ ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนังเป็นวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมการอบรมได้จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช