แนะนำบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2563

นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวแนะนำบุคลากรใหม่ ได้แก่ รองผู้อำนวยการเนาวรัตน์ กาญจนถึง, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาสังเกตการณ์สอน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563