เกษียณสมัยมุทิตาจิต

เกษียณสมัย มุทิตาจิต

       ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ต่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นางศรธนพรรณ สุขอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ และนายรัตนชัย เจริญฤทธิ์ นักการภารโรง ทั้งสามท่านทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและโรงเรียนมาเป็นเวลานาน คุณความดีเห็นประจักษ์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ทุกช่วงเวลาที่เกษียณ รักและเคารพ