ขอขอบคุณชมรมจักรยาน คุณสมนึก สุชาติพงศ์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ขอขอบคุณชมรมจักรยาน คุณสมนึก สุชาติพงศ์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนการเล่นกีฬา ที่สงเสริมสุขภาพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์