กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑-๒ , ๘-๙ , ๑๕-๑๖ , ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพิบูลย์สวัสดี เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลตะโหมด เทศบาลตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน