เปิดรับสำรวจนักเรียนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิด พ.ศ.2556) และรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสำรวจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดปี พ.ศ.2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 

เปิดรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วันจำหน่ายเครื่องเขียน/แบบเรียน ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563

วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

*** หลักฐานประกอบการสำรวจ ***

1.สูติบัตร (นักเรียน) 1ใบ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา  อย่างละ 1 ใบ

3.สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา  อย่างละ 1 ใบ

>> สนใจติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในวัน-เวลาราชการ

โทร 075-411483