ขอขอบคุณ นายพิบูลย์ ถิรจิตโต (บริษัทไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ จำกัด) มอบหนังสือคู่มือเตรียมสอบ และความรู้อื่นๆให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

ขอขอบคุณ นายพิบูลย์ ถิรจิตโต (บริษัทไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ จำกัด) มอบหนังสือคู่มือเตรียมสอบ และความรู้อื่นๆให้ศิษย์เก่าม.ศ.3 รุ่นสุดท้ายโรงเรียนทุ่งสง โดยมีนายพรชัย เกื้อภักดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษารับมอบ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน มูลค่า 10,000 บาท