ก้าวหน้าอีกขั้นกับทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ประชุมกับคณะครูในสถานศึกษา เรื่อง ติดตั้งระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแบบดิจิตอลทีวีและแนะนำการใช้ นำโดย คุณอ้วน อัครเดช และทีมงาน จากบริษัททุ่งสงชินพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 เครื่อง จากเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน และเปิดโลกทัศน์ได้กว้างขึ้น

ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning

การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21  เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน

ปัจจุบันการศึกษาอยู่ในยุค 4.0 โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีจำนวนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นสำคัญ