กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้กำหนดโครงการสอนเสริม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นายเสวียน สุวรรณภักดี จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้น โดยมีครูจากโรงเรียนสตรีทุ่งสงและโรงเรียนทุ่งสงเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทางการศึกษาให้มีระดับที่สูงขึ้นและเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นระดับชั้นป.6 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับต่อไป จึงได้จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ