กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมเดินทางไกลให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ วัดถ้ำทอหูก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไกลไป ณ วัดสำโรง มีวัตถุประสงค์ ให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562