กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มีวัตถุประสงค์ ให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการ เห็นคุณค่าในกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน