กิจกรรมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ การจ่ายเงินของสถานศึกษาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล) ขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ การจ่ายเงินของสถานศึกษาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว