กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร การอบรมสัมมนายกระดับคุณภาพด้วย Active Learning สู่มาตรฐานสากลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         

กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร การอบรมสัมมนายกระดับคุณภาพด้วย Active Learning สู่มาตรฐานสากลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ชลนภารีสอร์ท อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช