โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมรักษ์วินัยต้านภัยยาเสพติด) ในระหว่างวันที่  23-24 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 40 คน

ในการนี้มี นายพรชัย  เกื้อภักดิ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และนางวิลัยจิตต์ จรูญรัตน์ ผู้กล่าวรายงานโครงการ