ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๒

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน     ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน     ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  ปีการศึกษา 2561       โดย ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา     นายเสวียน  สุวรรณภักดี      และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่่อชี้แจงและรับฟังปัญหา     ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น