ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.ุ6

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน     ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน     ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561  ปีการศึกษา 2561 โดย ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายเสวียน  สุวรรณภักดี  และคณะครูสายชั้น ป.1 และ ป.6  เพื่่อชี้แจงและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น