ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม 2561  ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากท่านผู้อำนวยการนายเสวียน สุวรรณภักดี และรองผู้อำนวยการ นายพรชัย   เกื้อภักดิ์  เป็นอย่างดีในการฝึกซ้อม ซึ่งนางวิลัยจิตต์  จรูญรัตน์ เป็น ผู้ฝึกสอน ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เสียสละจนได้ไปต่อระดับประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ในการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย- หญิง

เหรียญทอง   ประเภท                      เด็กชายสมโชค   ศักดิ์ศรี

เหรียญเงิน   ประเภททีมชาย             เด็กชายสมโชค  ศักดิ์ศรี  , เด็กชายศุภสิทธิ์   สอนเถื่อน

เด็กชายสุรพล   เมืองทรัพย์ , เด็กชายกิตตินันท์   ศรีเมือง

เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่          เด็กหญิงณัฐติยา   บุญกิจ  ,  เด็กหญิงนันทรัตน์  สุทธิถนอม

เด็กหญิงสิริญาวดี   ชูยัง