โครงพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

  • โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จัดกิจกรรมอบรมอาชีพแก่เยาวชนในเรื่อง การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ และการแปรรูปสมุนไพร ในระหว่างวันที่1,2,8,9 กรกฎาคม 2560