โครงการเข้าค่ายจริยธรรม

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจัดกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม

ในวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2560  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ให้ความสำคัญในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง รวมถึงปลูกฝัง ค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของนักเรียนควบคู่ ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 87 คน โดยมีพระอาจารย์ จากวัดชายนา มาสอน และบรรยายธรรมให้แก่นักเรียน