โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันที่1 สิงหาคม 2560