ผู้บริหาร

นายเสวียน สุวรรณภักดี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 
นายพรชัย  เกื้อภักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา