ผู้บริหาร

นายสมเชษฐ์  ชูสง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพรชัย  เกื้อภักดิ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเรวดี  ครุฑคง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา