ผู้บริหาร

นายพรชัย  เกื้อภักดิ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

นางสาวเนาวรัตน์   กาญจนถึง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน