ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางยุตติยา  จันทร์คง

นางสาวกาญจนา สุวรรณยศ
นางพิมพิกา  ไชยศร
นายสุรสิทธิ์ เพ็งจันทร์

นางผกามาศ ดอกกฐิน