ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางยุตติยา  จันทร์คง

นายสุรสิทธิ์ เพ็งจันทร์
นางพิมพิกา  ไชยศร
นางผกามาศ ดอกกฐิน