ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางยุตติยา  จันทร์คง

นางสาวกาญจนา สุวรรณยศ

นางดรุณี   คำปล้อง

นายสุรสิทธิ์ เพ็งจันทร์

นางผกามาศ ดอกกฐิน