ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 
นางนฤมล ไชยพงษ์

นางพัชรา มากมณี

นางสาวพัชรินทร์ ชูทอง

นางสาววรรณพร  ชัยศรี

นางสาววราภรณ์  โกมลเมฆ