ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสาวพัชรินทร์ ชูทอง

นางพัชรา มากมณี

นางนฤมล ไชยพงษ์

นางสาววรรณพร  ชัยศรี

นางสาววรรณี มณีโชติ

นางสาวอรพรรณ เกื้อภักดิ์