ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 


นางสาวพัชรินทร์ ชูทอง

นางพัชรา มากมณี

นางนฤมล ไชยพงษ์

นางสาววรรณพร  ชัยศรี

นางสาววราภรณ์  โกมลเมฆ

นางสาวชนานันท์  อินทนี