ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางยุพิน วาระเพียง

นางกัลธิดา  ทองแป้น


นางสาวณฐกร  แจ่มศรี

นางสาวชณัทดา เฉตาไพย