ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางวิลัยจิตต์ จรูญรัตน์
นางสาวรัตนาภรณ์ ชายสิงขรณ์

นางสาวบุรารัตน์  มณีฉาย

นางดรุณี คำปล้อง

นายธีระพร เพชรหนองชุม
 นางสาวชนานันท์ อินทนี