ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางวิลัยจิตต์ จรูญรัตน์
น.ส.รัตนาภรณ์ ชายสิงขรณ์

นางสาวบุรารัตน์  มณีฉาย

นางสาวชณัทดา  เฉตาไพย

นายธีระพร เพชรหนองชุม

นายอรรถกรณ์  เทพาชมภู