ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิตรา รัตนบุรี

นางสมพิศ ศิลปธนู

นายพิษณุวัฒน์ ศรีเทพ

นายวิเชียร พูลทอง


นางยุพิน  วาระเพียง

นางสาวชนากานต์   คงแก้ว