ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวณฐกร  แจ่มศรี

นางกัลธิดา  ทองแป้น

นางภคมน  หลิววงศ์กร

นายรุ่งรดิศ  เทพมินทร์

นางสาวปิยะกุล   จันทมาศ