ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวณฐกร  แจ่มศรี นางกัลธิดา  ทองแป้น
นางภคมน  หลิววงศ์กร นายรุ่งรดิศ  เทพมินทร์
นางสาวปิยะกุล   จันทมาศ